KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ
 
Clarte Aromatherapy olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.
 
Kişisel Verileriniz, Elde Edilme Yöntemleri ve İşlenme Amaçları
 
Telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e bülten üyeliğiniz, Müşteri Hizmetleri ile telefonda yaptığınız görüşmeler/paylaşımlar, doldurduğunuz iletişim veya randevu formları vasıtasıyla, Clarte Aromatherapy'den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette Clarte Aromatherapy ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda otomatik olarak doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, cinsiyet) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Clarte Aromatherapy faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, Clarte Aromatherapy tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında; doğum tarihi bilginiz ise size özel kampanya sunulabilmesi için açık rızanıza istinaden işlenecektir. Yanı sıra e-bülten üyeliğine katılımız durumunda sizlerden alınacak kimlik ve iletişim bilgileriniz de açık rızanıza istinaden işlenebilecek ve sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilecektir.  
 

Başlıca veri işleme amaçlarımız;
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler
Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (SMS, e-posta) gönderebilmek için onay talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik koşullarını kabul ettikten sonra, uygun bulduysanız işbu aydınlatma metni uyarınca açık rıza için ilgili kutucukları işaretlemek ve kaydol tuşuna basmak suretiyle;  izin süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz.
 
Kimlik (Ad, Soyad) ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.
 

 
Verilerin Paylaşımı
Clarte Aromatherapy tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, şirketimizin bünyesinde bulunduğu Clarte Aromatherapy şirketler grubuna, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin temini için hizmet aldığımız, kargo, banka, bilgi işlem hizmetleri firmaları, SMS ve e-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar, mali denetim firmaları, anket firmaları gibi iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanun’un 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.
 
Kanun Kapsamındaki Haklarınız
İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.loccitane.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Clarte Aromatherapy'e daha önce bildirilen ve Clarte Aromatherapy'nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde i[email protected] adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden Clarte Aromatherapy'e iletmeniz durumunda Clarte Aromatherapy,, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Clarte Aromatherapy tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;
 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.